Turč. Štiavnička

Pracovisko v Turčianskej Štiavničke je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov tretieho a štvrtého ročníka základných škôl. Tak ako aj ostatné pracoviská vychádza z učebných osnov environmentálnej výchovy a z učebných osnov prírodovedy a vlastivedy. Priestory sa nachádzajú na ulici Jána Kostru, blízko zastávky prímestskej autobusovej dopravy a požiarnej zbrojnice. Počas realizácie environmentálnej výchovy sú využívané praktické ukážky domácich zvierat ako aj zaujímavé prostredie anglického parku s množstvom vzácnych drevín, či unikátny vodný systém Teplických serpentín.

Vytvoril STP