Občianske združenie CEV Turiec

Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec založilo niekoľko pedagógov, ktorý svoje učiteľské poslanie spojilo práve s environmentálnou výchovou detí v okrese Martin. Organizáciu pomenovali podľa regiónu, ktorý ponúka skvelé možnosti pre zážitkové učenie priamo v prírode. Hlavnú činnosť Centra environmentálnej výchovy Turiec tvoria stretnutia tried v priebehu vyučovania počas školského roka. Po príchode žiakov do školy sa spolu s pedagógom presunú na vybrané pracovisko, kde prebieha pod vedením zamestnancov OZ environmentálna výchova. Každé z nich je špecializované na konkrétny ročník a program spolu s metódami prispôsobuje danej vekovej kategórií

Náš tím

Martin Kondek

Predseda OZ, Lektor

V OZ CEV pracuje od roku od jeho založenia v roku 2013. Po absolvovaní gymnázia vyštudoval vysokú školu UMB v Banskej Bystrici odbore krajinná ekológia. Následne úspešne ukončil doplnkové pedagogické štúdium.

Vzťah k prírode a k ekológii sa u neho formoval už od detstva a neskôr ovplyvnil aj výber štúdia odboru na VŠ. Od študentských čias sa venoval animátorstvu na táboroch, kde ho oslovila práca s deťmi a mládežou.

Zmysel svojej práce vidí v zvyšovaní environmentálneho povedomia detí a mládeže, v rozvíjaní spoluzodpovednosti za súčasný aj budúci stav prírody, v rozvoji tvorivosti, empatie a ochoty všetkých zúčastnených strán podieľať sa na riešení environmentálnych problémov.

Jeho práca je pre neho každodennou výzvou, ale aj obohatením a odmenou zároveň.

Martin Hrotek

Lektor

V OZ CEV pracuje od roku 2019. Vyštudoval odbor knihár pre priemyselnú výrobu. Neskôr diaľkovou formou ukončil nadstavbové štúdium a momentálne študuje na vysokej škole vo Zvolene, odbor Ochrana a využívanie krajiny. Je milovníkom prírody, kde strávi veľa času a čerpá inšpiráciu. Učí seba samého a tak aj ostatných ako sa správať ku Matke Zemi, z láskou a s vďačnosťou.

Jeho heslo znie: Zmeníš seba, zmeníš celý svet

Peter Kondek

Lektor

V CEV Turiec pôsobí od roku 2016, najprv ako poslucháč, neskôr ako vyučujúci. Vyštudoval učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a filozofia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Už od detstva sa chcel venovať práci s deťmi a u každého rozvíjať vzťah k prírode. Ako študent spolupracoval na tvorbe programov najmä pre detské tábory, a preto sa rozhodol ísť touto cestou.

Vzťah k prírode je dôležité formovať už od raného detstva, preto učiteľstvo prepojil s ekológiou a pútavou, hravou formou sa chce snažiť priblížiť deťom rôzne problémy v oblasti environmentálnej výchovy.

Filip Hložný

Lektor

V OZ CEV pracuje od roku 2021 ako čerstvá posila. Po absolvovaní gymnázia v Žiline nastúpil na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Má úspešne ukončený bakalársky stupeň v odbore geografia a krajinná ekológia. Momentálne pokračuje v magisterskom stupni štúdia v odbore geopotenciál regiónov, ktorý zahŕňa vedeckú geografiu s rozvojom regiónov a aplikovanú geológiu.

Vzťah k prírode a jej ochrane pretavil aj vo výbere odboru, ktorý zohľadňuje najnovšie trendy požiadaviek praxe z geovedných odborov. Zmysel svoje práce vidí najmä vo forme poukázania na nové trendy v environmentálnej výchove so štipkou vedeckosti, promptnej asistencii pri vedení detí k ochrane prírody a svoju prácu berie ako vysoko odbornú prax.

Mariana Kopkášová

Lektor

V CEV Turiec pôsobí od roku 2019, momentálne ako výpomoc popri materskej dovolenke. Zo štúdia strednej umeleckopriemyslovej školy si odniesla schopnosť navrhovať a vyrábať potrebné pomôcky pre výuku. V období hľadania svojej profesie sa náhodou dostala na Ekofarmu, kde sa po prvý krát stretla so vzdelávaním detí v oblasti environmentálnej výchovy. Má za sebou mnohé kurzy a školenia a dlhoročnú prax v oblasti environmentálneho vzdelávania. Získala osvedčenie pre pokročilých lektorov od najvyššie postavenej organizácie v Českej republike „Pavučina – síť středisek ekologické výchovy“.

Pracovala v troch rôznych ekocentrách (INEX SDA Kostelecké Horky, Ekocentrum Podhoubí Praha, ZČHB Forest – Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia České Budějovice). Je absolvent pražskej Vyššej odbornej školy sociálne pedagogickej a teologickej Jabok.

Jej snom je, aby bola environmentálna výchova prirodzenou súčasťou nielen školského vzdelávania, ale i rodičovskej výchovy ďalších generácií.

Spolupracujeme

Kontakt

V prípade zájmu o naše služby, spoluprácu, alebo akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať akoukoľvek formou.

+421 915 967 526

cevturiec@gmail.com

Menu